پروژه های نقشه دمایی

شرکت رویان دارو

شرکت رویان دارو

تهیه نقشه دمایی انبار دارو

مطالعه
شرکت امین دارو

شرکت امین دارو

تهیه نقشه دمایی انبار دارو

مطالعه
شرکت دارویی فارابی

شرکت دارویی فارابی

تهیه نقشه دمایی انبار ها

مطالعه
 انبارکارخانه مهبان دارو

انبارکارخانه مهبان دارو

تهیه نقشه دمایی انبار

مطالعه